NRL odpowiada Sądowi Najwyższemu w sprawie lekarzy-cudzoziemców

Naczelna Rada Lekarska odpowiada Sądowi Najwyższemu ws. lekarzy cudzoziemców

opm-dlaszpitali-NRL-odpowiada
fot. iStock

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja, przekazał Sądowi Najwyższemu stanowisko samorządu lekarskiego w sprawie lekarzy cudzoziemców. − Wszystkie zarzuty ministra zdrowia Adama Niedzielskiego są niezasadne − podkreślił w piśmie procesowym prezes NRL.

Ministerstwo Zdrowia zaskarżyło do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie weryfikowania kwalifikacji lekarzy spoza UE. Prezes NRL Andrzej Matyja twierdzi, że zarzuty Ministra Zdrowia są niezasadne i podkreśla jednocześnie, że samorząd lekarski nie jest przeciwny przyznawaniu PWZ dla lekarzy cudzoziemców. − Okręgowe rady lekarskie przyznały PWZ w ponad 90% rozpoznanych sprawwskazuje Matyja.

Pierwszy taki przypadek w historii

Po raz pierwszy w historii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zdarzyło się, że Minister Zdrowia zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej. Chodzi o uchwałę NRL dotyczącą sposobu rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza lub lekarza dentysty. NRL odnosiła się do ustawy dotyczącej zapewnienia kadr medycznych w okresie epidemii. W ramach nowego, wprowadzonego tą ustawą prawa możliwe jest zatrudnianie lekarzy spoza Unii Europejskiej bez nostryfikacji dyplomu.

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi jest zgodność uchwały NRL dotyczącej trybu przyznawania lekarzom posiadającym dyplomy uzyskane poza UE, PWZ z regulacją przyjętą w niedawno znowelizowanej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zarzuca, że wymóg samorządu lekarskiego potwierdzenia znajomości języka polskiego przez kandydatów ubiegających się o PWZ nie wynika z przepisów. Jako sprzeczne z prawem określono ponadto wymaganie orzeczenia o stanie zdrowia kandydata wydanego przez lekarza medycyny pracy. Minister uważa także, że w sytuacji, gdy uprzednio wydał decyzję udzielającą danej osobie zgody na wykonywanie zawodu, okręgowa rada lekarska nie powinna badać dokumentów przedłożonych przez kandydata i prowadzić pełnego postępowania administracyjnego, oceniając tę procedurę jako zbędną.

Prezes NRL wyjaśnia

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja, złożył w tej sprawie do Sądu Najwyższego obszerne pismo procesowe, które jest odpowiedzią na skargę Ministra Zdrowia. Jak informuje, wskazał w tym piśmie, że wszystkie zarzuty Ministra są niezasadne. Podjęta przez NRL uchwała miała oparcie w opinii wybitnego znawcy prawa administracyjnego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji i Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. − Z opinii naszego eksperta wynika, że wymóg znajomości języka polskiego jest konstytucyjnym wymogiem kwalifikacyjnym, uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Zaznaczyłem, że wymóg znajomości języka polskiego znajduje swoje odzwierciedlenie także w prawie unijnym, które Polska zobowiązana jest stosować − informuje Matyja. Dodaje, że zarzuty Ministra odnoszące się do sposobu potwierdzania przez kandydatów stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu nie mają podstaw, bowiem stan zdrowia jest jedną z przesłanek warunkujących możliwość ubiegania się o PWZ i powinien dotyczyć w równym stopniu wszystkich osób wykonujących zawód lekarza.

Brak jest podstaw do uchylania całej uchwały

W odpowiedzi przekazanej SN, prezes NRL zakwestionował stanowisko, że po wydaniu przez Ministra Zdrowia decyzji o zgodzie na wykonywanie zawodu przez lekarza mającego dyplom uzyskany poza UE, okręgowa rada lekarska powinna bez odrębnego postępowania przyznać mu PWZ. Taki pogląd Ministra nie znajduje żadnego uzasadnienia w doktrynie prawa administracyjnego ani w przepisach prawa. Prezes NRL wskazał także brak związku pomiędzy sformułowanymi przez Ministra Zdrowia zarzutami dotyczącymi tylko niektórych postanowień uchwały NRL a wnioskiem o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości. − Z uwagi na zaskarżenie tylko dwóch przepisów uchwały nr 1/21/VIII nie ma podstaw do uchylenia jej w całości. Mogłoby to spowodować uchylenie również tych przepisów, które żadnego „podejrzenia” niezgodności z omawianymi przepisami nie wykazują, co wywołałoby wątpliwości przy orzekaniu przez okręgowe rady lekarskie w sprawach PWZpodkreślił Matyja.

Samorząd lekarski nie sprzeciwia się przyznawaniu lekarzom spoza UE prawa wykonywania zawodu

Prezes NRL informuje, że SN otrzymał w piśmie jednoznaczną informację, że wbrew sugestiom wynikającym z zaskarżenia uchwały przez Ministra Zdrowia − samorząd lekarski nie jest przeciwny przyznawaniu lekarzom spoza UE prawa wykonywania zawodu. Jak podaje prezes NRL Andrzej Matyja, do tej pory na 137 wniosków złożonych na podstawie nowych przepisów, 80 zostało już rozpatrzonych przez okręgowe rady lekarskie. Wśród tych 80 spraw, w 74 podjęto uchwały o przyznaniu PWZ.

Prezes NRL zawnioskował do SN, by z uwagi na precedensowy charakter sprawy została rozpatrzona na rozprawie, a nie na posiedzeniu niejawnym

Z uwagi na precedensowy charakter sprawy i konieczność weryfikacji uchwały NRL, nie tylko przez pryzmat znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale też pod kątem zastosowania norm Konstytucji RP przy uwzględnieniu prawa unijnego − dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – prezes NRL zwrócił się do SN o jej rozpatrzenie na rozprawie, a nie na posiedzeniu niejawnym. − Rozprawa umożliwi nam zreferowanie w pełni naszego stanowiska i obszerne odniesienie się do zarzutów Ministra, a także na przedstawienie negatywnych skutków dla pacjentów, jakie wiązałyby się z zaakceptowaniem stanowiska Ministra Zdrowia podkreślił Matyja.

Prezes NRL Andrzej Matyja ma nadzieję, że SN wnikliwie przyjrzy się sprawie, dokona wszechstronnej oceny przepisów z uwzględnieniem przebiegu prac legislacyjnych nad tą kontrowersyjną ustawą oraz uszanuje wynikającą z konstytucji autonomię decyzyjną samorządu lekarskiego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu lekarza, w tym nad każdorazowym badaniem przesłanek warunkujących dostęp do naszego zawodu.

Czytaj też: Uwagi NRL do programu „Polski Ład”

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.