Niektóre zawody medyczne – projekt ustawy - dlaszpitali.pl

Niektóre zawody medyczne – projekt ustawy

opm-dlaszpitali-niektore-zawody-medyczne-projekt-ustawy
fot. iStock

Już w okresie międzywojennym XX wieku uregulowane zostały aktami normatywnymi niektóre zawody medyczne, przede wszystkim zawód lekarza. Po drugiej wojnie światowej uregulowano w Polsce ponownie zasady wykonywania zawodu lekarza w odrębnej ustawie (najpierw z 1950, a następnie z 1996 roku). Pielęgniarki i położne również mają własną ustawę (najpierw z 1996, a następnie z 2011 roku).

W ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z 2001 roku uregulowany został zawód diagnosty laboratoryjnego, a w 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. W rezultacie lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny oraz fizjoterapeuta to zawody medyczne uregulowane ustawowo. Ponadto uregulowany jest zawód farmaceuty. Poza tym ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r. częściowo reguluje wykonywania zawodu ratownika medycznego, a ustawa odrębna dla tego zawodu jest coraz bliższa uchwalenia.

Od lat toczy się dyskusja na temat konieczności ustawowego uregulowania pozostałych zawodów wykonywanych w sferze ochrony zdrowia, w szczególności zawodu dietetyka mającego coraz większe znaczenie dla zdrowia indywidualnego i publicznego.

W dniu 21 stycznia 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 20 stycznia 2022 roku ustawy o niektórych zawodach medycznych zwany w skrócie w artykule ustawą. Ministerstwo Zdrowia skierowało projekt do konsultacji publicznych. Celem nowej ustawy jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Według prawodawcy ustawa zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przepisy ustawy, jeżeli zostanie ona zatwierdzona w procedurze legislacyjnej, wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Kogo i czego dotyczy nowa ustawa? Ustawa dotyczy 17 zawodów funkcjonujących w ochronie zdrowia, a do tej pory nieuregulowanych w ustawie. Ustawa dotyczy następujących zawodów: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej oraz terapeuta zajęciowy. Ustawa określa przede wszystkim warunki i zasady wykonywania powyższych zawodów medycznych. Ponadto ustawa określa zasady ustawicznego rozwoju zawodowego tych osób, a także zasady odpowiedzialności zawodowej wskazanych w niej osób wykonujących zawód medyczny. Ustawa zawiera regulacje wspólne – takie same dla wszystkich 17 zawodów objętych jej zakresem podmiotowym – w niej określonych.

W świetle projektu do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu medycznego;
  3. posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający władanie językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego w mowie i w piśmie (obowiązek nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe prowadzone na kierunku kształcącym w zawodzie medycznym, prowadzone w języku polskim lub publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącą w języku polskim).
  4. posiada odpowiedni dyplom, świadectwo lub inny dokument, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego,
  5. posiada wpis do rejestru uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zawodu medycznego. Ponadto minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze rozporządzenia, efekty uczenia się właściwe dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego.

Zasady wykonywania zawodu medycznego

W świetle projektu ustawy wykonywanie zawodu medycznego polega na realizacji właściwych dla danego zawodu medycznego zadań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych zadań związanych z procesem leczenia oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych we współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

Zgodnie z zasadą generalną określoną także w innych ustawach dotyczących poszczególnych zawodów medycznych osoba powinna wykonywać zawód medyczny (każdy z 17) z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu, z poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, zgodnie z kodeksem etyki zawodowej i deontologii zawodowej osób wykonujących dany zawód medyczny.

Ponadto w ustawie przewidziano standardowe obowiązki w zakresie praw pacjenta, bowiem zgodnie z art. 13 osoba wykonująca zawód medyczny jest zobowiązana:

  1. informować pacjenta o jego prawach,
  2. udzielać informacji pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie bliskiej lub opiekunowi faktycznemu,
  3. zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu,
  4. prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną – zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

Osoba wykonująca zawód medyczny ma mieć prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. Mimo niezbyt starannej redakcji art. 14 projektu należy uznać, że poza prawem wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta chodzi w nim także o prawo do uzyskania informacji o stanie jego zdrowia w zakresie w nim określonym.

Ustawa określa też kwestię przerwy w wykonywaniu zawodu, która standardowo, tak jak w przypadku innych zawodów regulowanych wynosi 5 lat. Bowiem zgodnie z art. 15 osoba, która nie wykonywała zawodu medycznego przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest obowiązana przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia jego wykonywania, wykonywać czynności zawodowe pod nadzorem innej osoby wykonującej ten sam zawód medyczny, albo lekarza albo pielęgniarki, posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Co ciekawe, ustawa przewiduje delegację dla Ministra Zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny. Natomiast w praktyce jest to zazwyczaj akt uchwalany przez najwyższy organ samorządu zawodowego.

Czytaj także: Jakość w szpitalu w świetle projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Komentarze

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 2/2022

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 2/2022

39,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Blok operacyjny XXI wieku – organizacja i funkcjonowanie

Blok operacyjny XXI wieku – organizacja i funkcjonowanie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2022 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2022 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

32,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.