Ogólnopolski Przegląd Medyczny – o czasopiśmie... - dlaszpitali.pl dlaszpitali.plOgólnopolski Przegląd Medyczny – o czasopiśmie... - dlaszpitali.pl
Reklama

O czasopiśmie

ISSN: 1641-7348

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

To dwumiesięcznik skierowany do zarówno medycznej, jak i niemedycznej kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia. Od ponad 30 lat każdy numer dostarcza przydatnej wiedzy z zakresu zarządzania placówkami medycznymi, poruszając również zagadnienia prawne, interpretacje ustaw mających wpływ na ich funkcjonowanie. Ponadto dostarcza Czytelnikom informacji z zakresu najnowszych technologii, technik medycznych, aparatury i urządzeń medycznych, wyposażenia, infrastruktury, ratownictwa medycznego, informatyki i komunikacji.

W Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym znajdziesz m.in.:

– cenne wskazówki, w jaki sposób skutecznie zarządzać szpitalem, udzielane przez ekspertów w tej dziedzinie;
– niezbędne informacje związane z finansowaniem placówek ochrony zdrowia;
– gotowe interpretacje zapisów prawnych budzących wątpliwości wśród menedżerów ochrony zdrowia;
– rozwiązania informatyczne stosowane w polskich placówkach zdrowia;
– przegląd najnowszej aparatury i urządzeń medycznych, który pomoże w podjęciu decyzji zakupowych.

Szczegóły publikacji:

Tytuł: Ogólnopolski Przegląd Medyczny
Liczba stron (ok.): 86
Rok założenia czasopisma: 1992
Format: 204 x 290 mm
Okładka: miękka
Język wydania: polski
Periodyzacja: dwumiesięcznik

Czas trwania prenumeraty: rok (7 wydań)

regulamin publikacji procedury recenzowania

MNiSW

3 pkt

Index Copernicus

66.01 pkt

Regulamin publikacji

W czasopiśmie „OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, wydawanym przez Wydawnictwo ELAMED Sp. z o.o. Sp. k. (Wydawnictwo), publikujemy artykuły poglądowe (przedstawiające nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania problemów, z jakimi stykają się w pracy menedżerowie ochrony zdrowia oraz lekarze), wywiady oraz sprawozdania i materiały zjazdowe. Istnieje możliwość publikacji tekstów niezamówionych, o ile nie będzie to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.

Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów (tekstów, zdjęć, rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich. Zgodnie z Deklaracją z Helsinek z 1975 roku, zrewidowaną w 1983 r., nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie była uprzednio nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie. W przypadku gdyby artykuł był uprzednio publikowany, autor obowiązany jest poinformować o tym wydawnictwo. Wszyscy wykazani autorzy nadsyłanych do redakcji prac powinni brać czynny udział w przygotowaniu opracowań przeznaczonych do publikacji.
Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu.
Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienia na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważniają Wydawnictwo Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
Pożądana objętość artykułu to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12, format A4, 30 wierszy na stronie, odstęp 1,5). W przypadku prac dłuższych redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem).
Na stronie tytułowej należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię, nazwisko i tytuł naukowy każdego z autorów oraz pełną nazwę miejsca pracy (w przypadku placówki naukowej lub klinicznej – także tytuł naukowy, imię i nazwisko jej kierownika). U dołu strony należy umieścić imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję dotyczącą manuskryptu. Druga strona powinna zawierać streszczenie (50-100 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (3-5 słów) zgodne z Medical Subject Headings (MeSH). Prace oryginalne powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski. Prace nadesłane do redakcji poddawane są ocenie i recenzji przez wyznaczonych przez redakcję recenzentów. Autorzy zobowiązani są do odniesienia się do uwag recenzentów. Wszystkie prace podlegają ocenie kolegium redakcyjnego lub wyznaczonych recenzentów i są anonimowe.
Piśmiennictwo powinno być podane według kolejności cytowania. Każda pozycja winna być cytowana w ogólnie przyjęty sposób: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest więcej niż trzech – należy podać pierwszego, zastępując pozostałe nazwiska skrótem „i wsp.”), tytuł pracy, nazwa czasopisma podana zgodnie z obowiązującym skrótem, rocznik, tom (numer), strony. W przypadku podręczników należy podać nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł dzieła i rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, strony. W przypadku bardzo dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie możliwość niepublikowania piśmiennictwa z adnotacją: „Piśmiennictwo dostępne na www.opm.elamed.pl”. Nie należy podawać informacji niepublikowanych, wynikających z rozmów lub zasłyszenia.
Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną lub na CD (dołączając 1 egzemplarz wydruku). Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
Dokument stworzony w formacie Word 6.0 lub 7.0 powinien mieć rozszerzenie doc lub rtf. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie txt. Tekst pracy włącznie ze streszczeniami, słowami kluczowymi, piśmiennictwem i podpisami pod rysunkami i schematami należy umieścić w jednym pliku.
Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie .tif, .jpg, .eps, rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr Rysunki i schematy w formie elektronicznej należy umieszczać w odrębnym pliku (poza tekstem pracy), ponumerowane i opatrzone podpisami.
Rysunki i schematy przesłane w formie wydruku komputerowego muszą być dobrej jakości (nadające się do zeskanowania); w przypadku ich nieczytelności redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autora o powtórne ich przygotowanie. Fotografie oryginalne powinny być na odwrocie podpisane nazwiskiem pierwszego autora pracy, ew. również nazwiskiem autora zdjęć, jeśli jest nim inna osoba (na prośbę autora/- ów redakcja może je zwrócić po zakończeniu procesu publikacji). Wszystkie ilustracje powinny być ponumerowane zgodnie z wskazaną przez autora/-ów kolejnością w tekście.
Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez recenzentów redakcja przekazuje autorowi stosowne propozycje i wnioski. Jeśli konieczne jest dokonanie uzupełnień lub zmian w tekście, publikacja artykułu może zostać wstrzymana do czasu uczynienia niezbędnych poprawek.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).
Redakcja może przed przekazaniem materiału do druku przesłać go autorowi wyłącznie celem weryfikacji zgodności materiału przygotowanego do druku z materiałem nadesłanym przez autora. Nie zajęcie stanowiska przez autora w terminie trzech dni od daty wysłania materiału oznacza brak uwag autora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli ujawnią się istotne błędy w publikacji, Redakcja może uwzględnić wniosek autora w przedmiocie zmian artykułu w stosunku do wersji nadesłanej.
Wynagradzanie prac zamówionych: o ile nie zostało inaczej ustalone w bezpośredniej rozmowie z autorem, honorarium obejmujące przeniesienie na Wydawcę autorskich praw majątkowych do publikacji na wszelkich polach eksploatacji obliczane jest wg wierszówki. W przypadku prac zbiorowych ulega podziałowi na kwoty cząstkowe przeznaczone dla poszczególnych autorów – równe, o ile autorzy nie przedstawią własnej propozycji podziału. Szczególne wartości merytoryczne tekstu (zaopiniowane przez recenzującego członka Rady Naukowej) oraz nadesłanie go przed upływem ustalonego terminu mogą wpłynąć na podwyższenie stawki. Natomiast w przypadku nadesłania artykułu po upływie terminu zamówienia nie gwarantujemy publikacji tekstu i wypłaty honorarium na uprzednio ustalonych warunkach.
W przypadku prac zamówionych, po zamówieniu osobistym, telefonicznym lub drogą poczty elektronicznej, przesyłamy autorowi niniejszy regulamin publikacji. Po otrzymaniu tekstu w przypadku nowo pozyskanych autorów – wysyłamy arkusz danych personalnych; po wypełnieniu prosimy odesłać na adres redakcji. Wypłata honorarium ma miejsce po opublikowaniu artykułu.
Prace niezamówione publikujemy w miarę wolnego miejsca w planie wydawniczym.

Artykuły prosimy przesyłać na adresy:
medyczny@elamed.pl

Procedura recenzowania publikacji naukowych

Artykuły naukowe nadesłane do redakcji, podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.

Recenzji wewnętrznej dokonuje redakcja, oceniając artykuł pod kątem: zgodności z linią programową i profilem tematycznym miesięcznika, a także oryginalności oraz wartości naukowej i/ lub praktycznej artykułu.

W wyniku recenzji wewnętrznej redaktor tematyczny wydaje rekomendację co do zasadności skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej (jego zwrotu autorowi do korekty lub rezygnacji z publikacji), sugerując osoby recenzentów zewnętrznych.

Do recenzji zewnętrznej każdego artykułu powołuje się recenzentów afiliowanych poza jednostką afiliacji jego autora (-ów), przekazując im artykuły pozbawione personaliów ich autorów.

Personaliów recenzentów poszczególnych artykułów nie ujawnia się. Podlegają one ujawnieniu w zbiorczej liście recenzentów współpracujących z redakcją, publikowanej na stronie internetowej.

Recenzje zewnętrzne recenzenci przygotowują na formularzach dostarczonych przez redakcję. Zawierają one m.in. rekomendację, co do zasadności: publikacji artykułu, jego publikacji po korekcie autorskiej lub jego odrzucenia.

Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji. W przypadkach spornych (odmienne oceny artykułu) decyzję o dalszym postępowaniu z artykułem podejmuje Redaktor Naczelny lub jego zastępca – po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i/lub statystycznego.

Artykuł skierowany do korekty autorskiej:

po recenzji wewnętrznej – podlega ponownie opisanej wyżej procedurze,

po recenzji zewnętrznej – podlega ocenie redaktora tematycznego i / lub statystycznego, sprawdzającej dokonanie stosownej, zasadnej korekty autorskiej.

Artykuł zaakceptowany do druku podlega redakcji i korekcie językowej, prowadzonej przez sekretarza redakcji i redaktora językowego.

Sklep

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 3/2024

46,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

Szpital XXI wieku – rozwiązania projektowe i infrastrukturalne

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

Szpital XXI wieku – aparatura medyczna i wyposażenie

126,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

OPM KATALOG ROCZNY 2024 – Poradnik Inżyniera Klinicznego

52,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.